עבירות משמעת של עובדי מדינה

קטגוריות

עובד מדינה שלא מקיים את הוראות התקשי"ר ו/או את נוהלי ונוהגי מקום העבודה, מפר את דיניה של מדינת ישראל, או מתרשל בקיומם, מתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו, או פוגע בתדמית שירות המדינה, מתנהג התנהגות שאינה הוגנת במילוי תפקידו, משיג את מינויו שלא כדין, או מורשע על ידי ערכאה אזרחית בעבירה שיש עימה קלון – עובר עבירת משמעת, שבעטיה ניתן להעמידו לדין.
ההליכים בפני בית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון, שנקבעו בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ"ג – 1963 והוראות נוספות ומשלימות הדרושות למען קיומו של הליך הוגן וצודק, שמיושמות במהלכו של הדיון המשפטי, על בסיס פסיקתם, של בית המשפט העליון, ובית הדין.
אם הורשע עובד המדינה, בעקבות ניהול משפטו, הודאתו בעבירות או על בסיסו של הסדר טיעון, בית הדין בגזר דינו מטיל עליו אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים:
• התראה;
• נזיפה;
• נזיפה חמורה;
• הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע;
• הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית דין ושלא יעלה על החלק השישי ממשכורתו החודשית של העובד;
• העברה – בתיאום עם המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא מינה לכך – למשרה אחרת או למקום עבודה אחר במשרדו, בהגבלת זמן או בלי הגבלה;
• פסילה, לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר למילוי תפקידים מסוימים, מידה ולתקופה שיקבע;
• פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים, ורשאי הוא להורות על תשלום פיצויי הפיטורים שנשללו, כולם או מקצתם, כפי שיחליט, למי שהעובד חייב בפרנסתם;
• פסילה למלא תפקיד לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או לתקופה שיקבע;
• פסילה משירות המדינה לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, לשירות המדינה לצמיתות או לתקופה שיקבע;
• בצירוף לאמצעי משמעת אחר – פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין.
כמו כן, מוסמך בית הדין להורות על השבת כל זכות שקיבל עובד מדינה שלא כדין מהמדינה, עקב ביצוע העבירה, עד לסכום של 6 משכורות חודשיות.
יובהר כי, עובד שנפסל משירות המדינה אינו זכאי לקבל גמלה בתקופת הפסילה. כמו כן, מוסמך בית הדין, בתנאים מסוימים, לשלול קצבה או להקטינה, גם כלפי מי שלא נפסל לשירות.
הנאשם או התביעה רשאים להגיש ערעור על פסק דינו של בית הדין למשמעת, תוך 30 יום ממועד נתינתו, לבית המשפט המחוזי שבתחומו פועל בית הדין.

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

נסיון לקבלת תואר אקדמי שלא כדין

נסיון לקבלת תואר אקדמי שלא כדין

בתי הדין קבעו לא אחת לגבי סטנדרט ההתנהגות הגבוה הנדרש ממורה בהיותו מחנך האמור לשמש דוגמא לתלמידיו ולכן יש חשיבות…
דילוג לתוכן