דיני העבודה החלים על עובדים זרים

קטגוריות

עובדים זרים העובדים בישראל ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר וכיוצא באלו.
עובד זר שלא שולמו לו מלוא זכויותיו בעבודה, רשאי להגיש תביעה נגד המעביד בבית הדין לעבודה.
חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר. האחריות לוודא כי העסקת העובדים נעשית כדין, מוטלת על המעסיק בפועל ואין הוא יכול לפטור עצמו בגלגולה לפתחו של קבלן כוח אדם. הסתמכות המעסיק בפועל על קבלן כוח אדם ביחס לכשרות העסקה של עובדים זרים, אינה פוטרת מאחריותו הפלילית של המעסיק בפועל, אם העסקת העובד הזר נעשתה שלא כדין (1) .

כך גם נקבע בפרשת תמרי(2) בו פסק בית הדין הארצי כי חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק בפועל חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר ו"אישור" של חברת כוח אדם על כשרות העסקתו של העובד – הוא חסר תוקף: "חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר. "אישור" של חברת כוח אדם על כשרות העסקתו של העובד, הוא חסר תוקף ואינו יכול לבוא תחת היתר להעסקת עובד זר, כנדרש בחוק. המעסיק אינו יכול להיתלות ב"אישור" שנתנה לו חברת כוח האדם כתירוץ להעסקת עובד זר שלא כדין, ולפתוח בכך "מסלול עוקף" להיתר בכתב של הממונה."

סעיף 4 לחוק עובדים זרים קובע: "נעברה עבירה לפי סעיף 2 בידי קבלן כוח אדם, יואשם בעבירה כאמור גם מי שהעסיק בפועל את העובד הזר, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה."
בכל מקרה בו עלה חשד אצל המעסיק כי העובד אינו מועסק כדין, חובה על המעסיק לברר את החשד ולהפריכו על ידי כך שידרוש מהעובד הזר מסמכים מזהים לרבות רשיון עבודה בישראל: "בידי המעסיק הפוטנציאלי לצאת ידי חובת בירור החשד, בכך שידרוש מן העובד הזר להציג מסמכים מזהים, לרבות רשיון עבודה בישראל, ובכך שיבדוק באופן מדוקדק את פרטי המידע במסמכים אלה. במיוחד כן, כאשר מדובר בהתקשרות מזדמנת או ארעית.
דרישת תעודת זהות ורשיון עבודה ובדיקת המידע שבהם, באה בגדר המאמץ הסביר והראוי אותו חייב למלא מי שחפץ להעסיק עובד זר. דרישה להצגת המסמכים ובדיקת פרטיהם, כאמור, אף עולה בקנה אחד עם האחריות המוטלת על המעסיק הפוטנציאלי שלא להעסיק עובד זר בניגוד לחוק… ודוק: חובת העיון במסגרת חובת הבירור דורשת עיון עירני ואין היא מתמצית בעיון במעטפת המסמך בלבד. על המעביד הפוטנציאלי חלה החובה לעיין היטב במסמך, גם אם העיון דורש השקעת זמן בהבנת הפרטים המצויינים בו ובירור והשלמת פרטים, ככל הנדרש" (3).

1. ראו למשל ע"פ (ארצי) 1005/04 מדינת ישראל – עולם יפה מעץ בע"מ פורסם בנבו (2005)
2. ע"פ (ארצי) 4/03 מדינת ישראל – תמרי ברוך עבודות עפר ופיתוח סביבתי בע"מ פורסם בנבו (2004) וכן ראו ע"פ 26/05 מדינת ישראל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – מקסימום מסעדות בע"מ ואח' פורסם בנבו (2007)
3. ע"פ 26/05 מדינת ישראל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – מקסימום מסעדות בע"מ ואח' פורסם בנבו (2007)

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

Severance Pay

Severance Pay

Severance Pay By Eli Lichtenstein   Before firing a worker, the employer must consider the costs of doing so. Most…
איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ע"ב 2344/06 יוסף אתי נ' מיקוד בע"מ, עובדת בחברת שמירה שנדחתה על…
זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים עם הגיעו לגיל פרישה   רבים נוטים לחשוב כי עובד המתפטר מעבודתו עם הגיעו לגיל…
Pre-termination hearing

Pre-termination hearing

Pre-termination hearing By Eli Lichtenstein Israeli law does not allow an employer to unilaterally fire an employee at will. Rather,…
Worker's rights in Israel

Worker's rights in Israel

  Worker's rights in Israel By Eli Lichtenstein Whether you’re an employee or employer in Israel, knowing the relevant regulations…
היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר…
דילוג לתוכן