האחריות המוטלת על מעסיק עובדים זרים

קטגוריות

חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר. האחריות לוודא כי העסקת העובדים נעשית כדין, מוטלת על המעסיק בפועל ואין הוא יכול לפטור עצמו בגלגולה לפתחו של קבלן כוח אדם. הסתמכות המעסיק בפועל על קבלן כוח אדם ביחס לכשרות העסקה של עובדים זרים, אינה פוטרת מאחריותו הפלילית של המעסיק בפועל, אם העסקת העובד הזר נעשתה שלא כדין .

כך גם נקבע בפרשת תמרי בו פסק בית הדין הארצי כי חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק בפועל חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר ו"אישור" של חברת כוח אדם על כשרות העסקתו של העובד – הוא חסר תוקף: "חוק עובדים זרים מטיל על המעסיק חובה ישירה של "העבדה כדין" של העובד הזר. "אישור" של חברת כוח אדם על כשרות העסקתו של העובד, הוא חסר תוקף ואינו יכול לבוא תחת היתר להעסקת עובד זר, כנדרש בחוק. המעסיק אינו יכול להיתלות ב"אישור" שנתנה לו חברת כוח

האדם כתירוץ להעסקת עובד זר שלא כדין, ולפתוח בכך "מסלול עוקף" להיתר בכתב של הממונה."
סעיף 4 לחוק עובדים זרים קובע:"נעברה עבירה לפי סעיף 2 בידי קבלן כוח אדם, יואשם בעבירה כאמור גם מי שהעסיק בפועל את העובד הזר, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה."

בכל מקרה בו עלה חשד אצל המעסיק כי העובד אינו מועסק כדין, חובה על המעסיק לברר את החשד ולהפריכו על ידי כך שידרוש מהעובד הזר מסמכים מזהים לרבות רשיון עבודה בישראל: "בידי המעסיק הפוטנציאלי לצאת ידי חובת בירור החשד, בכך שידרוש מן העובד הזר להציג מסמכים מזהים, לרבות רשיון עבודה בישראל, ובכך שיבדוק באופן מדוקדק את פרטי המידע במסמכים אלה. במיוחד כן, כאשר מדובר בהתקשרות מזדמנת או ארעית.
דרישת תעודת זהות ורשיון עבודה ובדיקת המידע שבהם, באה בגדר המאמץ הסביר והראוי אותו חייב למלא מי שחפץ להעסיק עובד זר. דרישה להצגת המסמכים ובדיקת פרטיהם, כאמור, אף עולה בקנה אחד עם האחריות המוטלת על המעסיק הפוטנציאלי שלא להעסיק עובד זר בניגוד לחוק… ודוק: חובת העיון במסגרת חובת הבירור דורשת עיון עירני ואין היא מתמצית בעיון במעטפת המסמך בלבד. על המעביד הפוטנציאלי חלה החובה לעיין היטב במסמך, גם אם העיון דורש השקעת זמן בהבנת הפרטים המצויינים בו ובירור והשלמת פרטים, ככל הנדרש ".

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

דילוג לתוכן