מספר ימי החופשה המגיעים לעובד

מספר ימי החופשה המגיעים לעובד

חוק חופשה שנתית מקנה לכל עובד את הזכות לחופשה שנתית בתקופת עבודתו. 

בהתאם לס' 3 (א) לחוק חופשה שנתית אורך החופשה השנתית הינו כדלקמן:

מס' שנות ותק בעבודה

מס' ימי החופשה להם זכאי העובד

 

1-4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ואילך

14

16

18

21

22

23

24

25

26

27

28

בימי החופשה השנתית תיכלל מנוחה שבועית לכל 7 ימי חופשה

 

במקרה שיחסי עובד מעביד מתקיימים במשך כל שנת העבודה והעובד עבד באותה שנה:

א. לפחות 200 ימים - מספר ימי החופשה יהא כמפורט בטבלה.

ב. פחות מ- 200 ימים - מספר ימי החופשה יהא חלק יחסי ממספר הימים כמפורט בטבלה, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 200. חלק של יום חופשה לא יובא במניין.

דוגמא - עובד ששנות הוותק בעבודה נמוך מ 4 שנים,עבד במפעל 150 ימים בשנה ויחסי עובד מעביד התקיימו במשך כל שנת העבודה. העובד יהא זכאי במקרה זה ל-10 ימי
חופשה, עפ"י החישוב כדלקמן:

 

                        150                                                 מס' ימי עבודה בפועל

10~10.5 = 14 X ----- = מס' ימי הזכאות עפ"י הטבלה X ------------------------

                       200                                                             200

 

במקרה שיחסי עובד מעביד קיימים בחלק משנת העבודה, והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה -

לפחות 240 ימים - מספר ימי החופשה יהא כמפורט בטבלה דלעיל.

פחות מ- 240 ימים - מספר ימי החופשה יהא חלק יחסי ממספר הימים כמפורט בטבלה, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 240. חלק של יום חופשה לא יובא במניין.

 

האמור לעיל אינו חל עלעובד שגמול עבודתו, כולואו חלקו, משתלם שלא על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזושעבד פחות מ-75 ימים רצופיםאצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנותעבודה רצופות. לעובד כאמור תשולם תמורת חופשה, בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים