מי זכאי לפרוש ולקבל פנסיה ממשרד החינוך

שאלה:

מי זכאי לפרוש ולקבל פנסיה ממשרד החינוך?

 

תשובה:

 1. עובד הפורש לקצבה, על פי הוראת נציב שירות המדינה בהיותו בגיל הפרישה, לאחר 10 שנות שירות לפחות בשליש משרה לפחות (סעיף 18 לחוק הגימלאות) (נו/2).
 2. עובד הפורש מהשירות מרצונו, בהיותו בגיל שבין 60 ל-66 (גננת - בהיותה בגיל שבין 59 ל-66) לאחר 10 שנות שירות לפחות בשליש משרה לפחות (ראה בהמשך - "פרישת העובד") (סעיף 17 (2) לחוק הגימלאות) (נו/2).
 3. עובד הפורש מהשירות לאחר 20 שנות שירות בהוראה, יהא גילו אשר יהא (אולם את הקיצבה יקבל בהגיעו לגיל 60, גננת - בהגיעה לגיל הפרישה לפי הטבלה) (ראה בהמשך - "פרישת עובד").
 4. עובד היוצא לקיצבה לפי הוראת נציב שירות המדינה בהיותו בגיל שבין 60 ל-66 (גננת בהיותה בגיל שבין 59 ל-66) לאחר ששירת 10 שנים לפחות. בהתאם לחוק, רשאי נציב שירות המדינה להורות על יציאתו לקיצבה של עובד כנ"ל מטעמים אירגוניים, מסיבות בריאות לקויה של העובד, מטעמים פדגוגיים, או מטעמים אחרים שבטובת השירות.
 5. עובד שפוטר מהשירות מטעמים רפואיים בנסיבות המזכות אותו בגימלה (סעיף 15 (2) לחוק הגימלאות), דהיינו: 
  א.  השלים 10 שנות שירות במדינה בכל דרגת נכות שהיא.
  ב. השלים חמש שנות שירות לפחות, ודרגת הנכות, שנקבעה לו על-ידי הוועדה הרפואית, היא 25% או יותר. האמור לעיל מותנה בכך שלא הוגבלה זכותו לגימלאות בעת קבלתו לשירות, או שאין קשר סיבתי בין הליקוי שבגללו הוגבלו זכויותיו לגימלה בעת כניסתו לשירות לבין הליקוי שבעטיו נאלץ לפרוש.
  עם זאת, גם אם הוגבלה זכותו לגימלאות ונמצא שיש קשר סיבתי בין הליקוי, שבגללו הוגבלו זכויותיו לגימלה בעת כניסתו לשירות לבין הליקוי שבעטיו נאלץ לפרוש - יחול עליו חוק הגימלאות לעניין זכויותיו לקבלת קיצבה, למרות האמור לעיל, אם השלים 15 שנות שירות, יהא גילו אשר יהא, ולעניין המענק - אם בעת פרישתו מהשירות הגיע לגיל 55 לפחות, או אם הגיע לגיל 60 אחרי 10 שנות שירות. כן יחול חוק זה על שאיריו של העובד אם נפטר אחרי 10 שנות שירות (סעיף 94 א' לחוק).
 6. עובד שפוטר מהשירות מטעמים אחרים (אך לא מטעמים שיש בהם משום פסילה לשירות המדינה, לפי החלטת ביה"ד למשמעת) בהיותו בגיל 42 או יותר, לאחר 10 שנות שירות לפחות. פיטורים אלה טעונים אישורו של נציב שירות המדינה (סעיף 15 (4) לחוק הגימלאות).
 7. עובד שנסתיים שירותו לאחר ששירת 10 שנים, שלא בנסיבות המנויות באחת מהאפשרויות הנזכרות לעיל, אם הודיע בכתב לנציב שירות המדינה, לא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום שירותו, כי הוא בוחר בזכויות לגימלאות לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) עקב סיום השירות (סעיף 17 א' לחוק). את הקצבה יקבל, בדרך כלל, בהגיעו לגיל 67 (סעיף 46 ג' לחוק).
  הערה:
  עם זאת קיימת אפשרות שהעובד, במקרים מיוחדים המפורטים בסעיף הנ"ל בחוק, יהיה זכאי לקבלת הקצבה עוד לפני הגיעו לגיל 67.

 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים